فروشگاه اینترنتی انتشارات ایده نوین

نتیجه جستجو
موجودی دارها
زبان و اندیشه زبان و اندیشه
9,000تومان 9,000تومان
سازمان ها و مراکز فرهنگی سازمان ها و مراکز فرهنگی
8,000تومان 8,000تومان
سرمایه فکری و مدیریت دانش سرمایه فکری و مدیریت دانش
112,000تومان 112,000تومان
عوامل موفقیت مدیریت دانش عوامل موفقیت مدیریت دانش
50,000تومان 50,000تومان
فراسوی یادگیری الکترونیکی فراسوی یادگیری الکترونیکی
14,000تومان 14,000تومان