فروشگاه اینترنتی انتشارات ایده نوین

نتیجه جستجو
موجودی دارها
@ بیومواد با رویکرد نانو @ بیومواد با رویکرد نانو
27,000تومان 27,000تومان
آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایشگاه مکانیک خاک
16,000تومان 16,000تومان
اجزا محدود ANSYS اجزا محدود ANSYS
55,000تومان 55,000تومان
اصول ترمودینامیک ون وایلن اصول ترمودینامیک ون وایلن
60,000تومان 60,000تومان
اصول هیدرولوژی کاربردی اصول هیدرولوژی کاربردی
55,000تومان 55,000تومان
انرژی در قرن بیست و یکم انرژی در قرن بیست و یکم
30,000تومان 30,000تومان
انرژی در قرن بیست و یکم انرژی در قرن بیست و یکم
300,000تومان 300,000تومان
اکولوژی اکولوژی
10,500تومان 10,500تومان
برق کار ساختمان درجه 2 برق کار ساختمان درجه 2
11,000تومان 11,000تومان
برق کار ساختمان درجه یک برق کار ساختمان درجه یک
16,000تومان 16,000تومان
برق کار صنعتی در جه 1 برق کار صنعتی در جه 1
9,000تومان 9,000تومان
برق کار صنعتی درجه 2 برق کار صنعتی درجه 2
19,000تومان 19,000تومان
بعد پنهان بعد پنهان
14,000تومان 14,000تومان
بیوتکنولوژی صنعتی بیوتکنولوژی صنعتی
25,000تومان 25,000تومان
بیومتریال اصول و کاربردها بیومتریال اصول و کاربردها
24,000تومان 24,000تومان