فروشگاه اینترنتی انتشارات ایده نوین

نتیجه جستجو
موجودی دارها
مبانی رفتار سازمانی مبانی رفتار سازمانی
31,000تومان 31,000تومان
@ روشهای یادگیری و مطالعه @ روشهای یادگیری و مطالعه
32,000تومان 32,000تومان
انگیزش و مدیریت تحول انگیزش و مدیریت تحول
12,500تومان 12,500تومان
ایمنی در کتابخانه ها ایمنی در کتابخانه ها
45,000تومان 45,000تومان
تئوری اقتصاد خرد تئوری اقتصاد خرد
16,500تومان 16,500تومان
تحلیل اقتصاد خرد تحلیل اقتصاد خرد
35,000تومان 35,000تومان
تصمیم گیری چند معیاره تصمیم گیری چند معیاره
20,000تومان 20,000تومان
چگونه مقاله علمی بنویسیم چگونه مقاله علمی بنویسیم
6,900تومان 6,900تومان