فروشگاه اینترنتی انتشارات ایده نوین

نتیجه جستجو
موجودی دارها
@درسنامه ژنتیک سیدنا @درسنامه ژنتیک سیدنا
55,000تومان 55,000تومان
IQBبیوانفورماتیک (همراه با پاسخنامه کاملا تشریحی ) IQBبیوانفورماتیک
15,000تومان 15,000تومان
MicroRNA ها در سرطان MicroRNA ها در سرطان
14,000تومان 14,000تومان
آنالیز ژن و ژنوم آنالیز ژن و ژنوم
140,000تومان 140,000تومان
اصول بیوانفورماتیک اصول بیوانفورماتیک
16,900تومان 16,900تومان
اصول ژنتیک پزشکی امری 2020 اصول ژنتیک پزشکی امری 2020
349,000تومان 349,000تومان
اصول ژنتیک پزشکی امری 2020 اصول ژنتیک پزشکی امری 2020
300,000تومان 300,000تومان
اصول ژنتیک سرطان اصول ژنتیک سرطان
59,000تومان 59,000تومان
اصول ژنتیک سرطان اصول ژنتیک سرطان
59,000تومان 59,000تومان
اصول ژنتیک هاید جلد اول اصول ژنتیک هاید جلد اول
99,000تومان 99,000تومان
اصول ژنتیک هاید جلد دوم اصول ژنتیک هاید جلد دوم
59,000تومان 59,000تومان