فروشگاه اینترنتی انتشارات ایده نوین

نتیجه جستجو
موجودی دارها
Anderson’s Pediatric Cardiology Anderson’s Pediatric Cardiology
990,000تومان 990,000تومان
Case-Based Textbook of Echocardiography Case-Based Textbook of Echocardiography
1,000,000تومان 1,000,000تومان
Comprehensive Approach to Adult Congenital Heart Disease Comprehensive Approach to Adult Congenit...
750,000تومان 750,000تومان
Electrocardiography in Ischemic Heart Disease: Clinical and Imaging Correlations and Prognostic Implications Electrocardiography in Ischemic Heart Di...
850,000تومان 850,000تومان
Fetal Cardiology (Oxford Specialist Handbooks in Cardiology) Fetal Cardiology
450,000تومان 450,000تومان
Hypertension and Stroke: Pathophysiology and Management Hypertension and Stroke: Pathophysiology...
550,000تومان 550,000تومان
Sleep Apnea and Snoring Sleep Apnea and Snoring
600,000تومان 600,000تومان
The ESC Textbook of Cardiovascular Development The ESC Textbook of Cardiovascular Devel...
600,000تومان 600,000تومان